HA ITAL KELL JANKER!

„Szépítse otthonát a JANKER-rel” nyereményjáték

 

„Szépítse otthonát a JANKER-rel” nyereményjáték
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A “Szépítse otthonát a JANKER-rel” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője Jan-Ker 2001 Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222. adószám: 12745753206 cégjegyzékszám: 06 09 007678 (“Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat kizárólagosan a Szervező vagy az ő megbízásából eljáró Vállalkozó jogosulti ellátni.

A nyeremények támogatója: Fantázia FüggyönySzalon Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (FANTÁZIA HOME) , Cím :6727 Szeged, Algyői út 31.  Adószám:22697936-2-06  Cégjegyzékszám: 06 09 0155501

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, csak a Janker kiskereskedelmi üzleteiben vásárló, a 2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (“Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.
– a „Szépítse otthonát a JANKER-rel” programban résztvevő üzletben (JANKER webshopon vásárló személyek nem jogosultak a játékra, csak és kizárólag a JANKER üzleteiben vásárló) vásárol,
– alkalmanként 5.000.- Ft érték felett vásárol (a blokkon lévő végösszeg eléri az 5.000 Ft-ot, a 4999 Ft értékű vásárlásokat nem fogadjuk el) bármelyik “Szépítse otthonát a JANKER-rel” Partner üzlet-ben. A vásárlás után a vásárlási blokkot olvasható névvel, telefonszámmal, valamint lakcímmel ellátva beledobja a JANKER kiskereskedelmi üzleteiben kihelyezett gyűjtődobozba.

2.1.2. a Játékban való részvételével elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban “Pályázat”).
2.2 A Játékos a nyertesekről a személyesen a JAN-KER 2001 Kft. székhelyén (6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222-ben), valamint a JANKER Facebook oldalán értesül.

2.3 Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú vásárlási blokkot jogosult beledobni a 2.1.1. bekezdésben említett gyűjtődobozba.

2.4 Amennyiben a vásárlás tényét igazoló bizonylaton található azonosító adat valamelyike elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált pénztárblokkok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő pénztárblokkok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pénztárblokkok tulajdonjogával összefüggésben felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.5 A Játékosok a pályázat beadása során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért Szervezőt, illetve annak partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

2.6 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.7 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek.

2.8 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.9 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és partnerei az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.10 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a vele jogviszonyban álló Vállalkozók, azok munkatársai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek.1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Kivételt képez az a dolgozó, aki a nyugták gyűjtődobozba való bedobását az üzlet vásárlói nevében végzi. Ez esetben a bizonylatra fel kell vezetni az eredeti vásárló nevét, és elérhetőségét a későbbi beazonosítás érdekében.

2.11 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított eszközt használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy annak partnerei oldalán okoztak.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  3.1. A Nyereményjáték 2021. február 1-től, 2021. április 30-ig tart.

Sorsolás: 2021. május 07. 14:00. JAN-KER 2001 Kft.6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222. Szervező jogosult a Játékot a Játékosok www.janker.hu weboldalon történt ezirányú értesítését követően bármikor, indokolás nélkül felfüggeszteni, visszavonni.

3.2. A Játékban való részvételhez szükséges 2.1.1. pont szerinti pályázat beadásra a Játék esetleges felfüggesztéséig, visszavonásáig folyamatosan van lehetőség.

 1. A JÁTÉK MENETE

4.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.1. pont alapján vásárlását követően a vásárlási blokkot ellátva az olvasható adatokra a kihelyezett gyűjtőládába bedobta, jogosulttá válik a Szervező által meghatározott ajándékra.

4.2. Szervező a sorsolást megelőző meghatározott napon – május 6-án – a JANKER kiskereskedelmi üzleteiben megtalálható gyűjtődobozban lévő blokkokat egy halmazba (a központi nagytárgyalóban) gyűjtve megőrzi a sorsolás napjáig.

Szervező a játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül 2021. május 07-én 14:00-kor JAN-KER 2001 Kft. központi nagytárgyalójában (6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.) közjegyző jelenlétében véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással díjakat sorsol ki, amelyet live formájában a JANKER Facebook oldalán közzétesz. Szervező jogosult közzétenni a nyertesek nevét a közösségi oldalon.

 1. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. Amennyiben a sorsolással ajándékra jogosult Játékos az értesítését követően 2021. augusztus 04-ig az adatai hitelességét igazoló okmányokat (lakcímkártya, személyigazolvány) nem tudja bemutatni, vagy a nyereményéért a megadott feltételek szerint nem jelentkezik, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre, és azt a továbbiakban nem követelheti.

5.1.1. Egy játékos több vásárlási blokkot jogosult a JANKER kiskereskedelmi üzleteiben elhelyezett gyűjtődobozba beledobni.

Egy Játékos azonban csak egy nyereményre lehet jogosult. Amennyiben a sorsolás folyamán a következő nyeremény sorsolásakor újból kihúzásra kerül az előző nyertes neve, akkor másik nyertest sorsolunk ki.  

5.2 Nyeremények
Nyeremények:
1 db. 50.000.Ft.-os vásárlási utalvány
1 db. 50.000.Ft.-os vásárlási utalvány
1 db. 50.000.Ft.-os vásárlási utalvány
1 db. 100.000.Ft.-os vásárlási utalvány

 

Szervező a promóció ajándékait a www.janker.hu fő oldalán, a Facebook oldalán teszi közzé.

5.2.1 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. és 5.6 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, nem jogosult a nyeremény átvételére.

5.3 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, illetve készpénzre nem válthatók.

5.4 A Szervező a nyeremények nyerteseit – amennyiben a nyilvános sorsoláson nem vesz részt személyesen – legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a vásárlási blokkon szereplő telefonszámon, valamint a megadott címre küldött levélben postai úton. (“Értesítés”). A nyertes Játékos az értesítést követően – az Szjtv. 11. § (7a) bekezdése alapján – 90 napon belül van lehetősége megjelenni a hozzá legközelebb lévő JANKER üzletben, hogy át tudja venni nyereményét.

 A nyeremény átvételekor a nyertes hozzájárulásával készítünk egy db közös fotót a nyeremény átvételéről, melyet közzéteszünk nyilvánosan a Facebook oldalunkon.

5.5 Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a pályázat beadása során megadott adatok valótlanság, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy a nyeremények értékét a Szjtv. 11. § (10) bekezdése alapján játékadó címén kell bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő (2021. augusztus 04.) lejárat után 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig központi költségvetésbe befizetni.

5.6 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy partnerei terhére nem értékelhető.

5.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a vásárlási blokkon feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a blokkot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS
  A Nyereményekhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget a Felajánló (megrendelő) viseli. Szervező feladata a Nyertesek kisorsolása, felkutatása, és tájékoztatása.
 2. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a www.janker.hu oldalon, valamint a JANKER Facebook oldalon találhatók.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, illetve kérdéseikkel, panaszaikkal a janker@janker.hu e-mail címen tudják a Szervezővel a kapcsolatot felvenni.

 

 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A játékosok a játék során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a szervező részére adja át.

8.1 Az e Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy partnerei minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

8.1.3 Megadott személyes adataikat a Szervező és partnerei, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező és partnerei termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

8.1.4 Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy partnerei a Szervező partnerei termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.5 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
A megadott adatok kezelője a Jan-Ker 2001 Kft., mint adatkezelő, adatfeldolgozó.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: janker@janker.hu

8.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 8.1.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve):
janker@janker.hu

8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A vásárlási blokkon szereplő adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem annak partnerei semmilyen felelősséget nem vállalnak.

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra kizárólag a magyar jog irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

9.5 Szervezőnek jogában áll vis major esetén a promóciót felfüggeszteni, vagy a promóció időtartamát meghosszabbítani, ezáltal a sorsolás időpontját későbbi időpontra áthelyezni.

 

Kelt: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.

2021.02.01.